GRE Achievers List

Name Bands
Leeladhar 328
Sruthi 325
Yoga Vignesh 325
Sruthi 323
Raksha 323
Hemalatha 321
Aravind 321
Samrath 321
Khavya 321
Vignesh 315
Visalakshmi 315
Venkat 315
Priyanka 310
Naveen 310
Dheeraj 310